O KNJIŽNICI


Knjižnica Slovenske kinoteke (dalje SKINO) je javna specialna knjižnica na področju kulture in predstavlja institucijo ključnega pomena za slovensko filmsko-zainteresirano javnost. Hranimo in izposojamo ključne monografske in serijalne publikacije na področju filma.

Knjižnični fond
Knjižnična zbirka vsebuje izdaje izvirne (angleške, nemške, francoske, italijanske …) in prevodne literature (v slovenščini in predvsem srbohrvaščini) s širokega kinematografskega področja. V knjižnici se nahajajo tudi redki izvirni primerki povojne evropske filmske literature.

Trenutni fond zajema 13538 enot gradiva v knjižnični zbirki, od tega:
- 9147 monografij;
- 110 naslovov (4362 izvodov) serijskih publikacij;
- 29 CD-romov;
- posamezne letnike revij, specializiranih za film in televizijo.

Knjižnični fond izvira iz gradiva knjižnice podjetja za filmsko produkcijo, Triglav film, ki je bilo ustanovljeno takoj po drugi svetovni vojni. Leta 1973 je gradivo prešlo pod okrilje knjižnice Filmskega muzeja, ki ga je kot stalno kulturno akcijo ustanovilo Društva slovenskih filmskih delavcev. Leta 1979 je institucionalno zaledje knjižnice prevzel Slovenski gledališki in filmski muzej. Z osnovanjem Slovenske kinoteke, leta 1996, pa je bogata zbirka filmske literature knjižničnega fonda SGFM postala dragocen sestavni del novega zavetišča filmske umetnosti in kulture.

Za pestrost knjižnične zbirke gre zasluga predvsem številnim donacijam slovenskih filmskih strokovnjakov in zanesenjakov.

Specialna knjižnica
SKINO spada v kategorijo specialnih knjižnic na področju kulture. Gradivo, ki ga knjižnica nabavlja, obdeluje in hrani, je namenjeno predvsem strokovni javnosti s filmskega področja, tj. študentom, predavateljem, raziskovalcem, publicistom, novinarjem in kritikom, ki se prvenstveno ukvarjajo z vprašanji filmske umetnosti in z njo povezanih socio-kulturnih pojavov. Poleg neposrednih strokovnjakov so v knjižnici dobrodošli vsi ljubitelji filma in člani kinotečnega kluba Kinopolis, ki bi se želeli o filmskem svetu dodatno ali podrobneje izobraziti.

Nabavna politika
SKINO sledi najnovejšim tokovom in trendom na področju filmske publicistike s teritorijev filmske teorije, zgodovine, estetike ter prakse kot tudi s širših območij teorije in zgodovine vizualnih umetnosti; gradi in dopolnjuje zbirko temeljnih del iz dinamičnega zgodovinskega razvoja filmske misli, tako tiste, ki temelji na neposrednih raziskavah filmske ustvarjalnosti kot one, ki se je iz svojih konceptualnih izvirov v tradiciji humanističnih in družboslovnih disciplin osredotočila na raziskovanje bistvenih razsežnosti kinematografske umetnosti; v določenem obsegu odgovarja potrebam posameznih oddelkov Slovenske kinoteke in se veže na njihove neposredne programske projekte; uporabnikom skuša zagotoviti dostop do podatkovnih baz, ki omogočajo hitrejše in prijaznejše selekcioniranje informacij iz neizčrpne zakladnice filmske zgodovine in njene sodobnosti.